2017-12-13

پروژه انتگراسیون فرآیند نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان با نیروگاه خورشیدی-حرارتی

پروژه ارزیابی توجیه‌پذیری فنی و اقتصادی انتگراسیون فرآیند نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان با نیروگاه خورشیدی-حرارتی در قالب سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های بین‌المللی فعال در پروژه‌های مشابه در خاورمیانه در سال ۱۳۹۶ و به سفارش استانداری خوزستان انجام پذیرفت.
Translate »