2019-08-15

پروژه مطالعه ابعاد اقتصادی و محیط‌زیستی جایگزینی منبع انرژی ایستگاه‌های تقویت فشار گاز به انرژی زمین‌گرمایی

در این پروژه جایگزینی منبع تولید توان لازم برای کمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار گاز پل‌کله در استان اصفهان، از توربین‌های گازی به برق تولیدی از منابع زمین‌گرمایی از دیدگاه زیست‌محیطی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته‌است
2016-02-16

پروژه مطالعه ابعاد اقتصادی و محیط‌زیستی نوسازی توربین‌های گازی ایستگاه تقویت فشار گاز پل‌کله در استان اصفهان

در این پروژه جایگزینی توربین‌های قدیمی و ناکارآمد ایستگاه تقویت فشار گاز پل‌کله در استان اصفهان از دیدگاه زیست‌محیطی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدین ترتیب بود که پس از دو سال نیم، هزینه‌های اجرای پروژه از محل صرفه‌جویی‌های آن جبران می‌گردد.
Translate »