2016-02-16

پروژه مطالعه ابعاد اقتصادی و محیط‌زیستی نوسازی توربین‌های گازی ایستگاه تقویت فشار گاز پل‌کله در استان اصفهان

در این پروژه جایگزینی توربین‌های قدیمی و ناکارآمد ایستگاه تقویت فشار گاز پل‌کله در استان اصفهان از دیدگاه زیست‌محیطی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدین ترتیب بود که پس از دو سال نیم، هزینه‌های اجرای پروژه از محل صرفه‌جویی‌های آن جبران می‌گردد.
Translate »