2022-03-06

گفتگو با فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر: «مدیریت پسماند در ایران، وضعیت موجود چقدر با باورهای عامیانه منطبق است؟»

تولید پسماند ارتباط مستقیم با رفاه اقتصادی و قدرت خرید دارد و مثلا آلمان بیش از ۲ برابر ایران تولید پسماند دارند و آمار ارقام کشورهای توریستی هم تقریبا بر همین مبناست. بر همین اساس تولید پسماند را باید در کانتکست تولید ناخالص داخلی و سطح رفاه اقتصادی سنجید و مقایسه کرد و متوسط جهانی تولید پسماند که در آن کشورهای فقیر رقم متوسط را پایین می‌آورند، معیار گمراه‌کننده‌ای است.
Translate »