2022-02-10

نمایندگی از بخش خصوصی در تدوین استاندارد شهرها و جوامع پایدار: شاخص‌های خدمات شهری و کیفیت زندگی

شهرها برای ارزیابی عملکرد خود به شاخص‌هایی نیاز دارند که این شاخص‌ها در سطح محلی اغلب استاندارد نشده‌اند، یا در طول زمان یا میان شهرها، همگن یا قابل قیاس نیستند. به عنوان بخشی از سری جدید استانداردهای ملی که برای رویکردی جامع و یکپارچه با تأکید بر توسعه پایدار، شامل شاخص‌­های خدمات شهری و کیفیت زندگی، شهرهای هوشمند و شهرهای ­تاب‌­آور باشند، مجموعه استانداردهای شهرها و جوامع شاخص‌هایی ارائه می‌دهند که در ردیابی و پایش پیشرفت عملکرد شهری کاربرد دارند.
Translate »