نمایندگی از بخش خصوصی در تدوین استاندارد شهرها و جوامع پایدار: شاخص‌های خدمات شهری و کیفیت زندگی

شهرها برای ارزیابی عملکرد خود به شاخص‌هایی نیاز دارند که این شاخص‌ها در سطح محلی اغلب استاندارد نشده‌اند، یا در طول زمان یا میان شهرها، همگن یا قابل قیاس نیستند. به عنوان بخشی از سری جدید استانداردهای ملی که برای رویکردی جامع و یکپارچه با تأکید بر توسعه پایدار، شامل شاخص‌­های خدمات شهری و کیفیت زندگی، شهرهای هوشمند و شهرهای ­تاب‌­آور باشند، مجموعه استانداردهای شهرها و جوامع شاخص‌هایی ارائه می‌دهند که در ردیابی و پایش پیشرفت عملکرد شهری کاربرد دارند. بر اساس این شاخص‌ها می‌توان:

  • عملکرد مدیریتی خدمات شهری و کیفیت زندگی را در طول زمان سنجید.
  • با مقایسه گستره وسیعی از اندازه‌­گیری‌های عملکردی، به ارزیابی سیستم و راهکارهای بهبود پرداخت.
  • توسعه سیاست­‌گذاری داشت و میان راهکارها اولویت‌بندی نمود.

در تدوین استاندارد ملی شهرها و جوامع پایدار: شاخص‌های خدمات شهری و کیفیت زندگی، به شماره ۱۹۲۱۴ که ترجمه ISO 37120:2018 است، امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و رئیس هیئت‌مدیره کربن موتور نمایندگی بخش خصوصی را عهده‌دار بود.

Translate »