انتخاب در کمیته تدوین طرح تحویل ساختار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کمیته تدوین طرح تحول در ساختار اتاق ایران با هدف بررسی و تدوین مدل پیشنهادی اصلاح ساختار اتاق ایران، متشکل از برخی روسای اتاق‌ها و اعضای هیات نمایندگان، چهره‌های دانشگاهی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تشکیل شد.

در نشست شورای مشورتی بررسی اصلاح ساختار اتاق ایران، کمیته‌ای متشکل از محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق، ساسان شاه‌ویسی دبیرکل اتاق ایران، فرج الله معماری و محمدصادق حمیدیان روسای اتاق‌های سمنان و فارس، مجید اثنی عشری، رضا پدیدار و توحید صدرنژاد (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره کربن موتور) اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و تعدادی از پژوهشگران و چهره‌های دانشگاهی از جمله مهدی مرتضوی رئیس مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس و هادی حدادی پژوهشگر نهادهای مدنی مأمور مطالعه مدل تحولی ساختار اتاق ایران شد.

دبیرخانه این کمیته در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خواهد بود و قرار است در جلسات کارشناسی، ایده اولیه مدل مبتنی بر مطالعه انجام شده در دانشگاه تربیت مدرس را بررسی کرده و بعد از جمع‌آوری آراء مختلف و جمع‌بندی آن‌ها مدل پیشنهادی خود برای تغییر ساختار اتاق ایران را جهت اظهار نظر و رأی‌گیری نهایی به هیات نمایندگان اتاق ایران ارائه کند.

Translate »