انتخاب در هیئت‌رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران

در اجرای تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه و تصویب نامه شماره ۱۶۶۸۰/۱۲/۱ مورخ ۷۷/۱۰/۱۲ شورای عالی اداری و به منظور زمینه سازی، تقویت و موثرسازی انجمن ها و فعالیت تشکل های تخصصی استان و کمک به تحقق اهداف مشترک آنها و وزارتخانه های ذیربط بخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر موسسات، خانه صنعت  معدن و تجارت استان تهران در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۳ تاسیس گردیده‌است.

در همین راستا در انتخابات مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۱ این خانه، توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره کربن موتور به سمت عضو هیئت‌مدیره و دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران انتخاب شد.

Translate »