گفتگو با برنامه طبیعت ۳۶۰ درجه: «شهرداری مسئول صدور مجوز یا نظارت بر فعالیت برنامک‌های خرید و جمع‌آوری ضایعات از شهروندان نیست»

Translate »